โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สำคัญ

ทั้งหมด >>
 • โครงการฝายห้วยจันลัน ๒ ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
 • โครงการพัฒนาพื้นที่ตำบลเหล่ากอหกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเหล่ากอหก อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
 • โครงการระบบประปาโรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์ และหมู่ที่ 2 บ้านไอร์กลูแป อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการ ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคใต้ ค้นหาโครงการฯ ดูโครงการทั้งหมด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหมด จำนวน โครงการ ภาค กลางตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือใต้อื่นๆรวมทั้งสิ้น จำนวนโครงการ 813 โครงการ 1,191 โครงการ1,800 โครงการ912 โครงการ25 โครงการ โครงการ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริล่าสุด

ทั้งหมด >>

ประเภทของโครงการด้านต่างๆ

 • ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
 • ด้านการเกษตร
 • ด้านสิ่งแวดล้อม
 • ด้านส่งเสริมอาชีพ
 • ด้านคมนาคมสื่อสาร
 • ด้านสวัสดิการสังคม
 • ด้านสาธารณสุข
 • อื่นๆ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ<br>(อพ. สธ. / สํานักงาน กปร. / ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ)

 • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ
 • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
 • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
 • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ
 • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ
 • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ