ใบสมัคร

 • ธกส.น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  เสวนา : เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖
  มุมดาวน์โหลด

  ธกส.น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 • งานนิทรรศการกองทัพไทย โดย พลตรีอาจศึก สุวรรณธาดา กองบัญชาการกองทัพไทย

  เสวนา : เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖
  มุมดาวน์โหลด

  งานนิทรรศการกองทัพไทย โดย พลตรีอาจศึก สุวรรณธาดา กองบัญชาการกองทัพไทย

 • สำนักงาน กปร. กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง โดย ม.ล.จิรพันธุ์ ทวีวงศ์ รองเลขาธิการ กปร.

  เสวนา : เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖
  มุมดาวน์โหลด

  สำนักงาน กปร. กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง โดย ม.ล.จิรพันธุ์ ทวีวงศ์ รองเลขาธิการ กปร.

 • การบริหารจัดการน้ำ โดย อธิืบดีกรมชลประทาน

  เสวนา : เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖
  มุมดาวน์โหลด

  การบริหารจัดการน้ำ โดย อธิืบดีกรมชลประทาน

 • การบริหารจัดการน้ำ โดย ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ

  เสวนา : เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖
  มุมดาวน์โหลด

  การบริหารจัดการน้ำ โดย ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ

 • การบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ โดย อ.ปราโมทย์ ไ้ม้กลัด

  บรรยาย : เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖
  มุมดาวน์โหลด

  การบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ โดย อ.ปราโมทย์ ไ้ม้กลัด