รายงานการประชุม/สัมมนา

 • การสัมมนาวิชาการเศรษฐกิจพอเพียงด้านธุรกิจ ครั้งที่ ๑ ณ ห้องกมลทิพย์บอลรูม โรงแรมสยามซิตี กรุงเทพฯ วันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔

  บรรยายหัวข้อ "มาตรฐานธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียง (SEBS)"
  โดย : ผศ.ดร.สุขสรรค์  กันตะบุตร
  มุมดาวน์โหลด

  การสัมมนาวิชาการเศรษฐกิจพอเพียงด้านธุรกิจ ครั้งที่ ๑ ณ ห้องกมลทิพย์บอลรูม โรงแรมสยามซิตี กรุงเทพฯ วันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔

 • การสัมมนาวิชาการเศรษฐกิจพอเพียงด้านธุรกิจ ครั้งที่ ๑ ณ ห้องกมลทิพย์บอลรูม โรงแรมสยามซิตี กรุงเทพฯ วันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔

  บรรยายหัวข้อ  "องค์กร CSR พอเพียง"
  โดย ผศ.ทองทิพภา วิริยะพันธุ์
  มุมดาวน์โหลด

  การสัมมนาวิชาการเศรษฐกิจพอเพียงด้านธุรกิจ ครั้งที่ ๑ ณ ห้องกมลทิพย์บอลรูม โรงแรมสยามซิตี กรุงเทพฯ วันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔

 • การสัมมนาวิชาการเศรษฐกิจพอเพียงด้านธุรกิจ ครั้งที่ ๑ ณ ห้องกมลทิพย์บอลรูม โรงแรมสยามซิตี กรุงเทพฯ วันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔

  บรรยายหัวข้อ  "ธุรกิจพอเพียงเติมกำไรได้ยั่งยืน"
  โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
  มุมดาวน์โหลด

  การสัมมนาวิชาการเศรษฐกิจพอเพียงด้านธุรกิจ ครั้งที่ ๑ ณ ห้องกมลทิพย์บอลรูม โรงแรมสยามซิตี กรุงเทพฯ วันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔

 • รายงานการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ "การทบทวนแนวทางปฏิบัติงานการจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ" วันที่ ๒๔-๒๕ กันยายน ๒๕๕๒

  ณ ภูเขางาม รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
  ที่มา : กลุ่มติดตามประเมินผล (สำนักงาน กปร.)
  มุมดาวน์โหลด

  รายงานการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ "การทบทวนแนวทางปฏิบัติงานการจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ" วันที่ ๒๔-๒๕ กันยายน ๒๕๕๒

 • รายงานสรุปผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กปร. พ.ศ. 2553 - 2556

  รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา จำแนกตามหน่วยงาน (จำนวน 282 คน)   Download
  มุมดาวน์โหลด

  รายงานสรุปผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กปร. พ.ศ. 2553 - 2556

 • การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน กปร. พ.ศ. 2553-2556" ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2552 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีเจ้นท์ บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

   การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน กปร. พ.ศ. 2553-2556" ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2552 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีเจ้นท์ บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
  มุมดาวน์โหลด

  การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน กปร. พ.ศ. 2553-2556" ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2552 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีเจ้นท์ บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี